June 22, 2020

ಮಹಾಮಾತೆಗೆ ನಮನ
ರಚನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ಮಹಾಜನರ ಸಹವಾಸದಿಂದ
ಮಹಾಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ
ಮಹಾಕಾವ್ಯವಾಯಿತು ನಿನ್ನ ಜೀವನ

ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಗುರುರಾಯರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು
ಮಹಾನುಭಾವರ ಸತ್ಸಂಗದಿ ಇದ್ದು
ಮಹಾಪೂರವೆಂಬ ಜನರ ನಡುವೆ ಗೆದ್ದು
ಮಹಾಪ್ರಳಯ ದೇಹಸ್ಥಿಥಿಗೆ ಬಂದರೂ ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದೆ ನೀನು

ಮಹಾಕಂಟಕಗಳನ್ನು ಬದುಕು ಒಡ್ಡಿದರೂ
ಮಹಾಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆದು
ಮಹಾದೇವ ಕರುಣಿಸಿದ
ಮಹಾಪ್ರಸಾದವನ್ನು
ಮಹಾಕುಂಭದಲ್ಲಿರಿಸಿ
ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಪಡೆದೆ ನೀನು

ಮಹಾಮೇಧಾವಿಗಳಲ್ಲಿ
ಮಹಾಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತು
ಮಹಾತತ್ವವನ್ನರಿತು
ಮಹಾದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ
ಮಹಾತೇಜಸ್ಸಿನ ವರ ಹೊಂದಿದೆ ನೀನು

ಮಹಾರಾಜನಾದ ದೊರೆಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು
ಮಹಾರಾಣಿಯಾಗಿ ದೊರೆಸಾನಿಯಾಗಿ
ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ
ಮಹಾಮತಿಯಿಂದ
ಮಹಾಶಯರಿಂದ ಕಲಿತ
ಮಹಾಮಂತ್ರಗಳ ಬಲದಿಂದ
ಮಹಾಕುಟುಂಬದಂತಹ
ಮಹಾಸಾಗರವಾದ ಸಂಸಾರಸಾಗರದಿ
ಮಹಾ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನಾಚರಿಸಿ
ಮಹಾಮಾರಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ
ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿ ಜಯಿಸಿ
ಮಹಾಪಾಶವಾದ ಮೋಹಪಾಶಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದೆ
ಮಹಾಲಯದ ಮಹಾನವಮಿಯವರೆಗೂ ಕಾಯದೆ
ಮಹಾಪ್ರಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುದ್ದ ನವಮಿಯಂದು ಹೊರೆಟ
ಮಹಾಮಾತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ!
ಇಗೋ ನಿನಗೆ ಅಕ್ಷರ ನಮನ!


Solar Eclipse June 21, 2020!

June 21, 2020


ಯೋಗವಿದ್

June 20, 2020

[Click on the image to enlarge]

ಯೋಗವಿದ್
ರಚನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ಯೋಗಪತಿಯು ಯೋಗನಾಥನು ಯೋಗಮೂರ್ತಿಧರನು
ಯೋಗಸ್ಥನೂ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯನು ಆದ ಯೋಗಪುರುಷನು
ಯೋಗನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಬಲದಿ ಯೋಗದರ್ಶನ ಪಡೆದು
ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ; ಯೋಗಸಾರ; ಯೋಗಾಸನ; ಯೋಗಫಲಗಳನ್ನಡಗಿಸಿ
ಯೋಗಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯೋಗಾತ್ಮರಾದ ವಸಿಷ್ಠರೊಡನೆ
ಯೋಗೀಶ್ವರನು ನಡೆಸಿದ ಸಂವಾದವೇ ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠವೆಂಬುದನ್ನು
ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ
ಯೋಗವಾಹಿಯೆಂಬ ಯೋಗಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ
ಯೋಗವಿದ್ಯೆಯ ಯೋಗಾಂಗದ ಯೋಗಾಮೃತವನ್ನರಿಯಲು
ಯೋಗಪಥದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಗಾನುಶಾಸನ ಪಡೆಯಲು
ಯೋಗಯುಕ್ತನಾದ ಯೋಗಯುಕ್ತಿಯು, ಯೋಗಧರ್ಮಿಯು
ಯೋಗಾಂಜನವ ಲೇಪಿಸಿಕೊಂಡು ಯೋಗಜನಾಗಿ
ಯೋಗರಥದಲ್ಲಿ ಏರಿ ಯೋಗವಾಹಿನಿಯ
ಯೋಗವಾಣಿಯ ಆಣತಿಯಂತೆ
ಯೋಗಾನಂದದಿ ಯೋಗತತ್ವೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಡಗಿರುವ
ಯೋಗಸೂತ್ರ, ಹಠಯೋಗ ಮತ್ತು ಕುಂಡಲಿನಿ ಯೋಗಗಳ
ಯೋಗತ್ವ ಪಡೆಯುವುದೇ ಸುಯೋಗವೆಂದರಿತು
ಯೋಗಪಾರಂಗತನಾದ ಯೋಗಸ್ವಾಮಿಯ ಸಹಯೋಗದಿಂದ
ಯೋಗೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಪಡೆದು ಯೋಗಸೇವಾನಿರತನಾಗಿ
ಯೋಗದ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿರುವ ಯೋಗ್ಯರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಹಿಸಿ
ಯೋಗಸಂಸಿದ್ಧಿಯತ್ತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಯೋಗದಾನ

Also read: ಯೋಗ


ದೊರೆ

May 20, 2020

ದೊರೆ
ರಚನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ದೊರೆಯಿಂದ
ದೊರೆಯ
ದೊರೆತನ
ದೊರೆಯಿತು ಎಮಗೆ

ದೊರೆಗೆ
ದೊರೆಸಾನಿಯಾಗಿ
ದೊರೆತ
ಮಹಾಶಕುತಿಯೇ
ಮಹಾಲಕುಮಿ

ದೊರೆಗೆ
ದೊರೆತ
ದೊರೆತನವ
ನಿಭಾಯಿಸಿ
ಆಳಾಗಬಲ್ಲವನೆ
ದೊರೆಯಾಗುವನೆಂದು
ತೋರಿಸಿದ
ದೊರೆಯು ಇಂದು
ದೊರೆತರೆ ಕೇಳುವೆ…

…ದೊರೆಯುವುದೇ
ದೊರೆಯ
ದೊರೆತನ
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಮಗೆ

ದೊರೆ
ನಮಗಿತ್ತ
ದೊರೆತನವಷ್ಟೇ
ದೊರೆಯಿತಂದಿನವರೆಗೂ
ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಂವತ್ಸರಗಳ
ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ

ದೊರೆಗೆ
ದೊರೆತನಕ್ಕೆ
ನಮ್ಮ ನಮನ

ದೊರೆ: ಏಪ್ರಿಲ್ ೯, ೧೯೩೨ – ಮೇ ೨೧, ೧೯೮೯


Corona ಚುಟುಕ

May 19, 2020

         

 

mask

ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿದವರಿಗೆ
ಎಂದೂ ಬೆಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ

ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸದಿದ್ದರೆ
ಎಂದಿಗೂ ಬೆಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

***

social distancing

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
6 ಅಡಿ 3 ಅಡಿ ಸತ್ತ ನಂತರ

ಬದುಕಿದ್ದಾಗ maintain ಮಾಡಿ
ಸಧ್ಯ 6 ಅಡಿ 3 ಅಡಿ ಅಂತರ

***

sanitiser

ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ sanity ಭೂಷಣ
PPEಕಿಟ್-ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಭೂಷಣ

***

temperature

ಒಳ್ಳೆಯದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ
ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ

ಆದರೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ
ಇದ್ದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆ

***

wash your hands

ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಕೈ ತೊಳ್ಕೋತಿದ್ವಿ

ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರೆನೇ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದು

***

don’t touch your face

ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ
ಯಾರದ್ದೋ ಮಗು ಮುದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ
ಅದರ ಕೆನ್ನೆ ಹಿಂಡಬೇಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು ಕೆನ್ನೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಮಗೆ
permission ಇಲ್ಲ


DR.RAJKUMAR SONG QUIZ

April 18, 2020

Click to enlarge


WFH IN RAMAYANA!

April 4, 2020


Happy Sri Rama Navami! Jai Sri Ram!

April 2, 2020


Corona! को रो ना – रो को ना

March 9, 2020

***

WFH = WORK FROM HOME
WFH = WORK FOR HOTTEPAADU
WFH = WORK FROM HAROHALLI

***

***

ಆದಿ ಅಕ್ಷರಿ ಕೊರೋನಾ
ರಚನೆ : ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ಕೊಡುವವ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನೀನು
ರೋಧಿಸುವೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಿತಿಮೀರಿದೆಯೆಂದು ನೀನು
ನಾಕ ನರಕ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಅನುಭವಿಸು ನೀನು

***

ಅಂತ್ಯಾಕ್ಷರಿ ಕೊರೋನಾ!
ರಚನೆ : ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ. ತಿಳಿದುಕೊ
ಪ್ರಪಂಚದ ಅದೋಗತಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿರೋ
ಏನು ಮಾಡುವುದು! ನಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡುಯುವ ಜಮಾನಾ!


ಭೂದೇವಿ ಒಮ್ಮೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ರೆ ಹಾರಿ ಹೋಗತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕ್!

Click to enlarge

 

ಕೊರೋನಾ one-liners!
ರಚನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ಈ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿರೋರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದಾರೆ !

ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ್ಲೂ!

ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಜ್ಯುಸ್ ಕುಡಿಬೇಕು? ಮಾಸ್ಕ್ ಮೆಲನ್.

ಸಾಬ್ರಿಗೂ ಕೊರೋನಾಗು ಏನ್ ಕಾಮನ್? ಮಾಸ್ಕ್.

ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿ ಓದೋರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಇಷ್ಟ – ಬಿಕಾಸ್ ಇಟೀಸ್ ನಾವಲ್!

ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ ಕೊರೋನಾಗು ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಕೋವಿದ್!

ಕೊರೋನಾ ಬಂತು ಅಂತ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರಾಗಲ್ಲ!

ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ಚೈನಾದವರಿಗೇ ಬೇಡ!


Coronavirus, Hinduism & Jainism emojis!

March 6, 2020