ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ – 1 (ತಲೆ + ಕಲೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು)

June 2, 2013

a

b

c

d

ef

g

(ತಲೆ + ಕಲೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು)

Advertisements

3 Responses to “ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ – 1 (ತಲೆ + ಕಲೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು)”


  1. ಅದ್ಭುತ! ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಒಳ್ಳೆ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಸಾಧನ. ರಚಿಸಿದ ನಿಮಗೊಂದು ಸಲ್ಯೂಟ್!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: