ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ – 6 (ತಲೆ + ಕಲೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು) अक्षरॊं से अलंकार (चिराग और दिमाग: बेळ्ळूर)

June 11, 2013

a

b

 

ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ – 6 (ತಲೆ + ಕಲೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು)

अक्षरॊं से अलंकार (चिराग और दिमाग: बेळ्ळूर)

These designs have been created using Devanagari lipi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: