ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

May 21, 2017

ತಂದೆಯ ನೆನಪಿಗೆ ಈ ಸಾಲುಗಳು ಅರ್ಪಿತ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ
ರಚನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ನಿನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಠ ನಡೆ ನುಡಿಯಿಂದ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಒಂದಾಗಿ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ವೈಖರಿಯಿಂದ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

ನಿನ್ನ ತದೇಕಚಿತ್ತದಿಂದ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

ಆಡಿ ಪಾಡಿ ನಲಿದಾಡಿ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

ಲ್ಯಾಂಬ್ರೆಟಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸುತ್ತಾಡಿಸಿ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

ನೀನು ಕೊಡುವ ಉತ್ತೇಜನದಿಂದ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

ಎನಗೆ ನೀನು ದೊರೆತಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲೇ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

ಸೋತಾಗ ಗಾಯಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತಿನಿಂದ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

ಆ ಶನಿವರ ಕ್ಯಾರಮ್ ಆಡಿ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

ಆದರೆ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
ನಾನೇಳಲು ಮುನ್ನ ಎನ್ನ ಏಕೆ ಮರೆತಂದೆ

ಇಂದು ಮತ್ತದೇ ಭಾನುವಾರ ಮೇ ೨೧ರ
ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪುಗಳ ನೀ ಕರೆತಂದೆ

ನಿನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಾಳಲು ಕಲೆತೆ
ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀ ಹೊರತಂದೆ

ಇಂದು ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರುವ ನನಗೆ
ತಂದೆ, ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: