ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು

August 27, 2019

ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಲಿ
ಕನ್ನಡಿಗನೆಂಬ ಛಾಪು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೂಡಲಿ
ಕನ್ನಡತನ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಪಸರಿಸಲಿ

ಬರವಣಿಗೆ ಆಗಲಿ ಕನ್ನಡ

One Response to “ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು”

  1. Srividhya Ramakrishna Says:

    ಕನ್ನಡ ಎನೆ ಕುಣಿದಾಡುವುದೆನ್ನೆದೆ,
    ಕನ್ನಡ ಎನೆ ಕಿವಿ ನಿಮಿರುವುದು.
    ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ !!!!
    🙏🏻💛❤️


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: