ಮಹಾಲಕುಮಿ

June 13, 2021

ಮಹಾಲಕುಮಿ
ರಚನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ನೆಮನಗಳ ಮಹತ್ತರ ಮಹತ್ವವರಿತು ಮನಸೋಲ್ಲಾಸದಿ

ಹಾಲುಣಿಸಿ ಹಾಡಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಹಾರೈಸಿ

ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಲಲಿತಕಲೆಯ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ

ಕುಟುಂಬದ ಕುಲಗೌರವವನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಕುಸುಮಿಸಿ

ಮಿತ್ರತ್ವದಿ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಮಿಡಿದ ಮಿತಭಾಷಿ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: