ಈಸಿ ಭವದಿ ಜಯಿಸಬೇಕು

April 25, 2022

ಈಸಿ ಭವದಿ ಜಯಿಸಬೇಕು
ರಚನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯಾದರೂ
ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಲಿ
ಗುರಿಯ ಮುಟ್ಟೊ ತನಕ ನಿಮ್ಮ
ಮನಸು ಅಚಲವಾಗಲಿ

ಬೇಡದ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವರು
ವೇದನೆ ನೀಡುತ ಬಾಳುವರು
ಶೋಧನೆ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸುತ ನೀವು
ಸಾಧನೆ ಮಾರ್ಗದಿ ಚಲಿಸಿರಿ ನೀವು

ಏಳು ಬೀಳುಗಳು ನೂರೆಂಟು
ಬಿದ್ದವ ಖಂಡಿತ ಏಳುವುದುಂಟು
ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೈ ಚಾಚಿದರೆ
ಸಿಗುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಗಂಟು

ಗುರಿಯ ತಲುಪಲು ಗುರುವು ಬೇಕು
ದೈವಕೃಪೆಯು ಲಭಿಸಬೇಕು
ಮನಸು ಪಕ್ವಗೊಳಿಸಬೇಕು
ಈಸಿ ಭವದಿ ಜಯಿಸಬೇಕು

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: