Archive for the 'Personal' Category

ರಾಜ ಪಂಚಾಶತ್

June 21, 2017

ರಾಜ ಪಂಚಾಶತ್
ರಚನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ರಾಜಮಾರ್ಗದಿ
ರಾಜರ್ಷಿಯ ಧ್ಯಾನದಿ
ರಾಜಕಾರ್ಯಾಸಕ್ತರಾಗಿ
ರಾಜವೈಭೋಗವ ಅನುಭವಿಸಿ
ರಾಜಭಟನೆಂಬ
ರಾಜಪದವಿ ಪಡೆದು
ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾಗಿ
ರಾಜಠೀವಿಯಿಂ
ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ
ರಾಜಕುಲದವರಾಗಿ
ರಾಜಮಂದಿರದಿ ನೆಲೆಸಿ
ರಾಜ ಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿರುವ
ರಾಜ ಸದನದಿ
ರಾಜಭವನವಲಂಕರಿಸಿ
ರಾಜಚಿಹ್ನೆಗೆ
ರಾಜತ್ವ ಇತ್ತು
ರಾಜತರುವಂತಿರುವ
ರಾಜರತ್ನಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ
ರಾಜರಾಜೇಂದ್ರನಂತಿರುವ
ರಾಜಕಳೆ ಉಳ್ಳ
ರಾಜೋಪಚಿತ ನಡೆನುಡಿಯುಳ್ಳ
ರಾಜಕುಮಾರನಿಂದ
ರಾಜಧರ್ಮವ ಕಲೆತು
ರಾಜಧಾನಿಯಿಂದಾಚೆಗೂ
ರಾಜನೀತಿ ತಿಳಿಸಿ
ರಾಜ ಪಟ್ಟ ಗಳಿಸಿದ
ರಾಜಪುತ್ರರರೊಡನೆ
ರಾಜಪೂಜಿತರಾಗಿ
ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ
ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆಯೊಂದಿಗೆ
ರಾಜಮಾನ್ಯರೆನಿಸಿ
ರಾಜಮುದ್ರೆ ಹೊಂದಿ
ರಾಜಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ
ರಾಜಯೋಗ್ಯತೆ ಪಡೆದು
ರಾಜವಂತರಾಗಿ
ರಾಜ ವೈದ್ಯರೊಡನೆ
ರಾಜ ವಿದ್ಯೆ ಕಲೆತು
ರಾಜ ಶಾಸನದಿ
ರಾಜ ಶಿರೋಮಣಿಗೆ
ರಾಜಶೇಖರನ
ರಾಜಶ್ರೀ ಸಮೇತ
ರಾಜಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿ
ರಾಜ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ರಾಜಸೂಯ ಮಾಡುತ್ತ
ರಾಜಸೇವೆಯಲ್ಲಿ
ರಾಜಹಂಸದಿ ವಿಹರಿಸಿ
ರಾಜಕಾರ್ಯಾನಿರತರಾಗಿ
ರಾಜಾಜ್ಞೆಯ ಪಾಲಿಸುತ್ತ
ರಾಜಾಧಿರಾಜನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವುದೇ
ರಾಜಯೋಗ
ಇದಲ್ಲವೇ ರಾಜಧರ್ಮರಾಜಯೋಗ

Mukund Setlur & TV69

June 15, 2017

Unstoppable Media Baron! How TV69 will save media!

ನಗೆ=RK

June 10, 2017

When you rotate the Kannada letters ನ,ಗೆ 90°counter clockwise, you can see the english letters R,K. ∴ ನಗೆ=RK. 😉

11 years on RwB. 5 years on FB – Thank you!

June 8, 2017

Sincere thanks to all readers for taking time out to visit and comment on RwB and here on FB wall. Both spaces are nothing without your active participation, encouragement and support.

With much gratitude and appreciation
Best wishes
Ramakrishna Bellur Shivaram

ಆಚೆ ಮನೆಯ ಸುಬ್ಬಮ್ಮನಿಗೆ SPOOF

June 1, 2017

ನಾನು: ಏನ್ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ್ನೋರೆ, ಸೋಮ್ವಾರ ಏಕಾದಶಿ. ಎಲ್ಲ ರೆಡೀನ?
ಸುಬ್ಬಮ್ಮನೋರು: ಏನ್ ಏಕಾದಶಿನೋ ಏನೊ…ನನ್ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ.

ಅವರ ಕಷ್ಟಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ…ದಯಮಾಡಿ ಓದಿ!

ಸುಬ್ಬಮ್ಮನ ಏಕಾದಶಿ ಇಂದು
ರಚನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ಆಚೆ ಮನೆಯ ಸುಬ್ಬಮ್ಮನಿಗೆ
ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ
ಎಲ್ಲೊ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂತಾರಷ್ಟೆ
ಚಾಟ್ಸು, ನೂಡಲ್ಸು, ಪಾಸ್ತ

ಮೂರೋ ನಾಲ್ಕೋ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು
ಸ್ವಲ್ಪ ಭೇಲ್ ಪಾಪ್ ಕಾರ್ನು
ಘಂಟೆಗೆ ಡಜ಼ನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಹಣ್ಣು
ಆಗಾಗ ಒಂದೊಂದು ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನು

ಮಧ್ಯಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನುಚ್ಚಿನುಂಡೆ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿರೊ ಉಸಲಿ
ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ
ಬೆಣ್ಣೆ ಖಂಡಿತಾ ಅಸಲಿ

ರಾತ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟೆ ಗತಿ
ಒಂದ್ ಲೋಟದ ತುಂಬಾ ಲಸ್ಸಿ
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಲಸ್ಸಿ ಬಾರಲಿ
ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ತುಂಬ ಫಸ್ಸಿ

ಪಾರ್ವತಿಯ ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕಥೆ

May 31, 2017


[click on the image to enlarge]

A tribute to Smt.Parvathamma Rajkumar

ಪಾರ್ವತಿಯ ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕಥೆ
ರಚನೆ: ಬೆಳ್ಳೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಪರ್ವತ ರಾಜನ ಮಗಳು ಆ ಪಾರ್ವತಿ
ಪರ್ವತದಷ್ತು ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದ ನಮ್ಮ ರಾಜಣ್ಣನ ಮಡದಿ ಈ ಪಾರ್ವತಿ

ತ್ರಿದೇವಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಸರಸ್ವತಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಪಾರ್ವತಿ
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಈ ಪಾರ್ವತಿ

ಸದಾಶಿವನಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಇರುವಳು ಆ ಪಾರ್ವತಿ
ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲೇ ನೆಲಸಿದ್ದು ಈ ಪಾರ್ವತಿ

ಕಣ್ಣಪ್ಪನ ಒಡೆಯನ ಮಡದಿ ಆ ಪಾರ್ವತಿ
ಕಣ್ಣಪ್ಪನ ಮಡದಿ ಈ ಪಾರ್ವತಿ

ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಇವಳು
ಇಬ್ಬರೂ ತೋರಿದ್ದು ಸತಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು

ದಕ್ಷನ ಮಗಳು ಸತಿ… ಅವಳೇ ಪಾರ್ವತಿ
ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಳು ಈ ಪಾರ್ವತಿ

ಆ ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಗನೇ ಷಣ್ಮುಖ
ಈ ಪಾರ್ವತಿಯ ಮೊಮ್ಮಗನೇ ಷಣ್ಮುಖ

ಶಿವನಿಗೆ ಅಪ್ಪುಗೆ ನೀಡಿದನು ಆ ರಾಘವ
ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ಅಪ್ಪುಗೆ ನೀಡಿದನು ಈ ರಾಘವ

ಗಿರಿ ಕನ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ವತಿಯಲ್ಲವೇ
ಗಿರಿ ಕನ್ಯೆ ಹೊರತಂದದ್ದು ಈ ಪಾರ್ವತಿಯಲ್ಲವೇ

ಆ ಪಾರ್ವತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಗುರು
ಈ ಪಾರ್ವತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಶಂಕರ ಗುರು

ಆ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪತಿಯ ಹಾವಿನ ಹೆಡೆ
ಈ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪತಿಯ ಹಾವಿನ ಹೆಡೆ

ಬೆಟ್ಟದ ಹೂವಿನಿಂದ ದೊರಕಿತು ಅವಳಿಗೆ ಪತಿಯ ಮನ್ನಣೆ
ಬೆಟ್ಟದ ಹೂವಿನಿಂದ ದೊರಕಿತು ಇವಳ ಮಗನಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮನ್ನಣೆ

ಆ ನಂಜುಂಡಿಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ಪಾರ್ವತಿ
ಈ ನಂಜುಂಡಿಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಪಾರ್ವತಿ

ಅನೇಕ ದೇವಿಮಣಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ಆ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ
ಅನೇಕ ನಟಿಮಣಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ಈ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ

ಆ ಪಾರ್ವತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ
ಈ ಪಾರ್ವತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಹಿಮಾಲಯದಷ್ಟು

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪುನರ್ಜನ್ಮ
ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಇರುವುದೇ ಪುನರ್ಜನ್ಮ

ಜಗತ್ತನ್ನು ನಡೆಸುವಳು ಆ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ
ಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಡೆಸಿದಳು ಈ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ

ಜಗದೊಡೆಯ ಕಂಠೀರವನೊಡನೆ ಸ್ವರ್ಗ ಕಂಡಳು ಆ ಪಾರ್ವತಿ
ರಣಧೀರ ಕಂಠೀರವನೊಡನೆ ಇರಲು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣಲು ಹೊರಟಳು ಈ ಪಾರ್ವತಿ

Thank you The Kathe Project !

May 24, 2017

Was a pleasure to be a part of this unique and novel social media initiative. Thank you The Kathe Project ! Congrats on a job well done!

My story on The Kathe Project at this link:

The Kathe Project

Kumaré !

May 23, 2017

Kumaré craze! ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರೆ!

Abstract Faces

May 20, 2017

 

May 19, 2017

Dedicating my piece of art ‘Ganalola’ (crayons and sketch pen) to Sri Parashiva Murthy. Salute the incredible artist that he is! His paintings are so tender and full of emotions! Everytime I see his art, am reminded of my teacher Sri HL Bhat sir.